top of page

For Englisch scroll down

Algemene bepaling JungleBookings 2024

 

Artikel 1 - Opdracht

 

1.1    Artiest zal op, in deze overeenkomst, afgesproken tijdstip en plaats een optreden verzorgen conform de bekende veronderstelde maatstaven en de vermelde duur.

1.2    Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de prestaties, het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume (minimaal 95dB(A)) bij optredens van Artiest. Inhoudelijke samenstelling van het optreden en de prestaties daarvan worden door Artiest bepaald.

1.3    Deze overeenkomst, alsmede de bijlagen van toepassing op deze overeenkomst dienen integraal overgenomen te worden door bemiddelaars, die als intermediair voor derden optreden.

1.4    Wachturen gelden indien de technici langer dan 8,5 uur op locatie zijn (tijd tussen aankomst en vertrek). Kosten €55,‐ excl. 9% btw (per uur/per crewlid) 

1.5    Pauze wachttijden zijn minimaal 15 en maximaal 45 minuten. Kosten bij overschrijding €50,‐ excl. 9% btw per 15 minuten.

1.6    Tussen soundcheck en show maximaal 3 1⁄2 uur. Kosten bij overschrijding €300,‐ excl. 9% BTW per 30 minuten.

1.7    Als Opdrachtgever het optreden vroegtijdig wenst te beëindigen, is deze verplicht het gehele overeengekomen bedrag op het overeengekomen tijdstip te betalen.

1.8    Band bouwt backline en techniek direct na de show af. 

1.9 Wijzigingen in dit artikel altijd in overleg met management van Artiest.

 

 

Artikel 2 - Betaling

 

2.1 Na ondertekening van de overeenkomst en ontvangst van een daartoe strekkende factuur dient het in de overeenkomst van opdracht verschuldigde bedrag inclusief de BTW op de daar genoemde datum betaald te zijn.

 

Artikel 3 - Overige rechten en plichten partijen

 

3.1   Het is niet toegestaan geluids‐ en/of video-opnamen te (laten) maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiest. Fotografische beelden zijn geen probleem en dienen kosteloos ter beschikking te komen aan Artiest. Interviews zijn niet toegestaan tenzij voorafgaand besproken te zijn met het management van Artiest.

3.2   Opdrachtgever zal in verband met het optreden zorg dragen voor de afdracht van verschuldigde muziekauteursrechten (BUMA). Indien van toepassing.

3.3   Artiest heeft het recht om deze overeenkomst, zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn aan Opdrachtgever, op te zeggen indien de veiligheid van Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal Opdrachtgever desalniettemin de volledige overeengekomen vergoeding aan Artiest verschuldigd zijn.

3.4   Artiest zal op verzoek van Opdrachtgever, voor zover voorhanden, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van Artiest voor promotioneel gebruik aan Opdrachtgever doen toekomen.

 

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

 

4.1   Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan personen of zaken van Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door Opdrachtgever, zijn  werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. Opdrachtgever zal zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

4.2   Op straffe van verval van enige aanspraak van Opdrachtgever, stelt Opdrachtgever Artiest binnen 2 (twee) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien Artiest toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen

 

Artikel 5 - Overmacht

 

5.1   Indien Artiest door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen e.d., verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen, dan zal Artiest Opdrachtgever daarvan terstond in kennis stellen.

5.2   Overmacht als hiervoor bedoeld heeft opschortende werking en Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de agenda van Artiest, het optreden onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.

5.3   Indien het optreden als gevolg van overmacht aan de zijde van Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal Opdrachtgever desalniettemin de overeengekomen vergoeding verschuldigd blijven.

5.4   Overheid: Indien het optreden geen doorgang kan vinden vanwege op dat moment door de overheid ingestelde en geldende maatregelen bijv. de Covid-19 pandemie, dan zal de overeenkomst van rechtswege geacht worden te zijn ontbonden, met dien verstande dat de opdrachtgever het totale bedrag ex btw aan JungleBookings verschuldigd is als vergoeding voor de tot dan toe reeds geleverde diensten en de uitbetaling van Artiest.

 

 

Artikel 6 ‐ Opschorting

 

Indien niet alle algemene en specifieke bepalingen worden nagekomen, heeft Artiest het recht het optreden op te schorten tot het moment waarop aan de betreffende bepalingen is voldaan, zulks ter beoordeling van de manager van Artiest. Indien Opdrachtgever In gebreke blijft en het optreden kan als gevolg daarvan niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip aanvangen, is Artiest gerechtigd het optreden te annuleren zonder dat Opdrachtgever daarmee ontheven wordt van de verplichting de overeengekomen vergoeding uit te betalen.

 

 

Artikel 7 ‐ Annuleringskosten

Indien Opdrachtgever een optreden annuleert buiten de gevallen als in artikel 6 omschreven is Opdrachtgever de volgende vergoeding verschuldigd:

‐‐‐   Bij annulering tot uiterlijk 6 weken voor event datum: 50% van de overeengekomen uitkoopprijs.

‐‐‐   Bij annulering tussen 4 en 6 weken voor event datum: 75% van de overeengekomen uitkoopprijs.

‐‐‐   Bij annulering 4 weken of korter voor event datum: 100% van de overeengekomen uitkoopprijs.

 

Artikel 8 - Slotbepalingen

8.1 Indien Opdrachtgever niet binnen één (1) week na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan Artiest heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod van Artiest in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met het optreden met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden.

8.2 Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

8.3 Nietigheid van 1 of meerdere bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overeenkomst en overige bepalingen niet aan.

8.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie te Den Haag.

General provision JungleBookings 2024

 

 

Article 1 - Assignment

 

1.1    The artist will provide a performance at the time and place agreed in this agreement in accordance with the known assumed standards and the stated duration.

1.2    The Client declares that he is familiar with the performances, the repertoire and the usual sound volume (minimum 95dB(A)) at Artist performances. Content composition of the performance and its performance are determined by the Artist.

1.3    This agreement, as well as the appendices applicable to this agreement, are intended in their entirety to be taken over by intermediaries who act as intermediaries for third parties.

1.4    Waiting hours apply if the technicians are on location for more than 8.5 hours (time between arrival and departure). Costs €55 excl. 9% VAT (per hour/per crew member)

1.5    Break waiting times are a minimum of 15 and a maximum of 45 minutes. Costs if exceeded are €50 excl. 9% VAT per 15 minutes.

1.6    Between soundcheck and show a maximum of 3 1⁄2 hours. Costs if exceeded are €250 excl. 9% VAT per 30 minutes.

1.7    If the Client wishes to end the performance early, he is obliged to cancel the entire performance agreed amount to be paid at the agreed time.

1.8    Band completes backline and technique immediately after the show.

1.9 Changes to this article are always made in consultation with the Artist's management.

 

 

Article 2 - Payment

 

2.1 Submit it after signing the agreement and receiving an appropriate invoice the amount due in the assignment agreement, including VAT, on the date stated there to have been paid.

 

Article 3 - Other rights and obligations of the parties

 

3.1   It is not permitted to make sound and/or video recordings without prior notice written permission from Artist. Photographic images are no problem and should be made available free of charge to artists. Interviews are not permitted unless previously discussed with the Artist's management.

3.2   The Client will ensure the payment of any amounts due in connection with the performance music copyright (BUMA). If applicable.

3.3   The artist has the right to terminate this agreement without being obliged to pay any (damages) compensation to the Client, to cancel if the safety of the Artist, his employees and/or contractors is not guaranteed during the performance. In that case, the Client will nevertheless owe the full agreed compensation to the Artist.

3.4   At the request of the Client, the Artist will, if available, provide the logo, a photo and biographical information and provide details of the Artist to the Client for promotional use.
 

 

Article 4 - Liability

 

4.1   The Client is liable for any damage to persons or property of the Artist employees, employees and/or contractors that would be inflicted by the Client  employees, associates and/or contractors and/or the public. The Client will object adequately to insure this liability.

4.2   Under penalty of forfeiture of any claim by the Client, the Client will bring in the Artist 2 (two) working days in writing, if the Artist has culpably failed to fulfill his obligations.

 

 

Article 5 - Force majeure

 

5.1   If the Artist due to force majeure, such as illness, accident, government measures, etc., is prevented from fulfilling his obligations, the Artist will inform the Client immediately.

5.2   Force majeure as referred to above has suspensive effect and the Client is therefore entitled to it right, taking into account the Artist's agenda, to attend the performance under equal conditions to take place within a period of six (6) months.

5.3   If the action cannot proceed as a result of force majeure on the part of the Client, then the agreement will be deemed to have been dissolved by operation of law and The Client will nevertheless continue to owe the agreed compensation.

5.4   Government: If the performance cannot take place due to measures introduced and applicable by the government at that time, e.g. the Covid-19 pandemic, the agreement will be deemed to have been dissolved by operation of law, on the understanding that the client must pay the total amount ex VAT. JungleBookings is owed as compensation for the services already provided to date and the payment to the Artist.

 

 

Article 6 - Suspension

 

If all general and specific provisions are not complied with, the Artist has the right to suspend action until the time when the relevant provisions have been met, this ter assessment of Artist's manager. If the Client remains in default and the action can be taken as If this does not start within 1 hour after the agreed time, the Artist is entitled to performance without the Client being released from the obligation agreed compensation.

 

Article 7 - Cancellation costs

If the Client cancels a performance outside the cases described in Article 6 Client owes the following compensation:

‐‐‐ In case of cancellation up to 6 weeks before the event date: 50% of the agreed buyout price.

‐‐‐ In case of cancellation between 4 and 6 weeks before the event date: 75% of the agreed buyout price.

‐‐‐ In case of cancellation 4 weeks or less before the event date: 100% of the agreed buyout price.

 

Article 8 - Final Provisions

8.1 If the Client does not have it within one (1) week after receipt of the agreement signed and returned to Artist, then any offer from Artist in connection with the performance is deemed to have been revoked and any agreement in connection with the performance becomes deemed to be dissolved with immediate effect.

8.2 Any amendment or addition to this agreement is only valid if and to the extent that it is agreed in writing by the parties.

8.3 Invalidity of 1 or more provisions of this agreement affects the validity of the agreement and other provisions.

8.4 Dutch law applies to this agreement. Disputes will be submitted to the competent judicial authority in The Hague.

bottom of page